Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Promyk-Anna Kleniewska adres: 02-149 Warszawa, ul. Hynka 4a. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Anna Kleniewska dyrektor przedszkola i żłobka (e-mail przedszkole-promyk@wp.pl; tel.: +48 502431635).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Kontaktu z klientem telefonicznie lub mailowo,
b) Zawierania umów cywilnoprawnych przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka,
c) Przyjmowania danych o dziecku i opiekunach prawnych dziecka: peseli, danych adresowych i opisu dot. Zdrowia dziecka na Karcie Zapisu dziecka do Przedszkola Promyk pod patronatem Parafii św. Franciszka/ Żłobka Ptaszki św. Franciszka
d) Przyjmowanie Formularzy zapisu on-line na stronie internetowej przedszkola/ żłobka www.przedszkole-promyk.pl
e) Zawieszanie za zgodą opiekuna prawnego dziecka wizerunku dziecka ( zdjęcie grupowe) na stronie internetowej przedszkola/ żłobka www.przedszkole-promyk.pl
f) Podawanie informacji o osobach zatrudnionych w placówkach ( Imię , stanowisko, przygotowanie zawodowe odpowiednie na stanowisku) i o firmach świadczący usługi w placówkach ( nazwa firmy i jej logo) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art. 6 ust. 1 lit A, B, C i F).

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ,jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody.
b) Do sześciu lat przy zawieraniu umów cywilnoprawnych świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych liczone od daty transakcji finansowej.

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych,
b) poprawiania danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) usunięcia danych.

7. Przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.