Przedszkole Promyk

Niepubliczne przedszkole

Chrześcijańskie Przedszkole Promyk

Statut przedszkola

promyk new web dev img separator sunny  - STATUT

Rozdział 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole “Promyk”, zwane dalej przedszkolem, założone zostało przez mgr pedagogiki Annę Kleniewską, z jej prywatnego funduszu.
2. Przedszkole działa pod patronatem Parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.
3. Przedszkole nosi nazwę PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO “PROMYK” POD PATRONATEM PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU. Skrócona nazwa przedszkola to: Przedszkole Niepubliczne “Promyk”.
4. Siedziba przedszkola mieści się na terenie Parafii Św. Franciszka z Asyżu, przy ul. Hynka 4a w Warszawie, w budynku dawnej szkoły.
5. Przedszkole może być jedno- bądź też wielooddziałowe (w każdym oddziale może być do 15 dzieci): każdym oddziałem zajmują się dwie osoby – nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.
6. Cykl edukacyjno-wychowawczy realizowany jest przez przedszkole w oparciu o obowiązujący program wychowania przedszkolnego.
7. Przedszkole działa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00.
8. Czas pracy przedszkola może być wydłużony bądź też skrócony na wniosek dyrektora i za zgodą osoby prowadzącej.

§ 2

1. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o niniejszy statut, podług programu wychowawczego, jak również na mocy ustawowych przepisów.
2. Proces edukacyjno-wychowawczy w przedszkolu opiera się na zasadach doktryny katolickiej i dokonuje się we współpracy z lokalnym Kościołem. Zmierza ono ku syntezie wiary oraz życia.
3. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ w 1989 roku, która określa podstawowe prawa dzieci na całym świecie.

§ 3

1. Przedszkole wypełnia wszelakie warunki przewidziane dla przedszkoli niepublicznych tj.:
1) zatrudnia nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także ustala zakres ich działań;
2) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
3) stwarza warunki pełnego rozwoju dzieci poprzez proponowanie dodatkowych zajęć umuzykalniających, utaneczniających, a także naukę języka angielskiego, religię oraz zajęcia korekcyjne;
4) czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci;
5) sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy;
6) podlega pod nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty.

ORGAN NADZORU

§ 4

1. Osobą prowadzącą przedszkole jest mgr pedagogiki Anna Kleniewska, założycielka placówki, do której obowiązków należy nadzór nad całokształtem działalności przedszkola, w szczególności zaś:
1) gwarantuje warunki do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych;
2) nadaje statut przedszkola oraz program wychowawczy;
3) zatwierdza nazwę przedszkola;
4) zatrudnia i zwalnia dyrektora przedszkola bądź też zastępcę dyrektora, jak również określa jego zadania;
5) zarządza majątkiem przedszkola:
6) zatwierdza:
a) program rozwoju przedszkola;
b) arkusz organizacyjny przedszkola;
c) plan finansowy przedszkola;
7) przyjmuje:
a) roczne sprawozdanie z działalności dyrektora;
b) sprawozdanie z realizacji planu finansowego;
8) opiniuje:
a) roczny plan pracy przedszkola;
b) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c) plany rozwoju zawodowego;
d) inne istotne dla przedszkola sprawy i zadania;
9) przeprowadza kontrolę przedszkola w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
10) ustala:
a) zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
b) zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników;
c) terminy przerw w pracy przedszkola na wniosek dyrektora;
d) dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
11) przeprowadza likwidację przedszkola.
2. Osoba prowadząca wprowadza zmiany w niniejszym statucie.
3. Osoba prowadząca odpowiada za przechowywanie oryginałów dokumentacji, która zezwala na prowadzenie przedszkola oraz wszelkie dokumenty, które wprowadzają zmiany
znaczące dla przedszkola.
4. Osoba prowadząca przeprowadza remonty oraz inwestycje w przedszkolu w porozumieniu z przedstawicielami parafii.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

Przedmiotem wszelakich działań przedszkola jest dziecko. Kształcenie oraz wychowywanie osoby ludzkiej zależy przede wszystkim od indywidualnych kontaktów z dzieckiem. Praca wychowawcza z grupą nigdy nie zastąpi indywidualnego spotkania z wychowawcy z wychowankiem.

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE, OPIEKA

§ 6

1. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które są określane w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych, które są wydane na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, w szczególności zaś:
1) wspomaga integralny oraz wszechstronny rozwój dziecka;
2) harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, traktuje je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy nauczyciela;
3) stwarza warunki do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
4) rozbudza i rozwija indywidualne zdolności twórcze dziecka;
5) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans;
6) uczy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz umiejętności zgłaszania własnych potrzeb;
7) kształci umiejętności społeczne, stwarzając warunki do współżycia w grupie i działania na rzecz innych ludzi;
8) kształtuje poczucie tożsamości kulturowej i narodowej, ucząc otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
9) kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze;
10) wspiera wychowawczą rolę rodziny.
2. W procesie kształcenia przedszkole kładzie szczególny nacisk na:
1) rozwój ekspresji werbalnej;
2) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego oraz syntetycznego;
3) rozwijanie postawy poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;
4) rozwój umiejętności interpersonalnych, życia w grupie i nawiązywania relacji z osobami spoza grupy.
3. W pracy wychowawczej przedszkole zmierza do tego, żeby dzieci:
1) wychowywały się w poczuciu wspólnego dobra, będącego podstawą życia społecznego;
2) odkrywały potrzebę dążenia do dobra, a także umiały godzić dobro własne z dobrem innych, wolność własna z wolnością innych;
3) przygotowywały się do życia w społeczności Kościoła lokalnego;
4) dostrzegały wartość życia w rodzinie i w oparciu o rodzinę poznawały hierarchie wartości moralnych;
5) kształtowały w sobie umiejętność słuchania oraz rozumienia innych;
6) dostrzegały pełną miłości obecność Boga w ich życiu i były na nią otwarte;
7) wzrastały w poczuciu godności i poszanowania innych.
4. W działaniach opiekuńczych przedszkole:
1) wspiera opiekuńczą rolę rodziców;
2) zapewnia dzieciom warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu;
3) troszczy się o zdrowie dzieci poprzez:
a) konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem czy pedagogiem, zawsze w miarę posiadanych środków finansowych;
b) proponowanie zdrowego stylu życia;
c) organizowanie placu zabaw, spacerów i wycieczek wypoczynkowo-poznawczych;
d) prowadzenie różnorodnych form wychowania fizycznego;
e) zapewnienie zdrowych i sycących posiłków;
f) otaczanie szczególna troską dzieci z dysfunkcjami i trudnościami adaptacyjnymi.

ROZDZIAŁ III

SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§7

1. Do wspólnoty przedszkola w równej mierze należą dzieci, rodzice, nauczyciele, jak i dyrektorzy, co w praktyce oznacza, iż wszyscy maja swój wkład w funkcjonowanie przedszkola oraz kształtowanie chrześcijańskiego wymiaru wspólnoty.
2. O chrześcijańskim charakterze środowiska przedszkolnego nie tyle decydują założenia, programy i ich treści, ale też sposób myślenia i działania odwołujący się do zasad i wartości Ewangelii, reprezentowany przez społeczność przedszkola.
3. Główna odpowiedzialność za tworzenie autentycznie chrześcijańskiego środowiska wychowawczego spoczywa na wychowawcach. To oni są w głównej mierze odpowiedzialni za nawiązanie więzi ze środowiskiem rodzinnym dziecka, za jego życzliwe i podmiotowe traktowanie, za aktywną współpracę ze środowiskiem nauczycielskim w obrębie i poza przedszkolem oraz za współpracę z lokalnym Kościołem.

NAUCZYCIELE

§8

1. Nauczyciele są głównymi animatorami przedszkola w związku z tym oczekuje się od nich:
1) dążenia do integralnego oraz maksymalnie wszechstronnego rozwoju osobowości, jak też pielęgnowania życia wewnętrznego będącego motorem rozwoju osobowości;
2) rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań dydaktycznych oraz wychowawczych;
3) wysokiego i stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych;
4) nawiązania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dzieckiem, co gwarantuje twórczy rozwój osobowości dziecka;
5) budowania klimatu wspólnoty ludzi bliskich sobie;
6) długofalowego rozwiązywania trudności życiowych dziecka i w cierpliwej postawie bez oczekiwania na szybkie postępy dziecka;
7) współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego;
8) dzielenia się doświadczeniem miłości Bożej, przyjmując wszelkie trudności w postawie dziecka Bożego.
2. W wykonywanej pracy nauczyciel powinien podejmować:
1) duchowość nieautorytarną;
2) duchowość wydarzeń;
3) kontakt indywidualny;
4) stawanie w prawdzie, która jest kręgosłupem procesu dydaktycznego oraz wychowawczego;
3. W trakcie realizacji zadań statutowych przedszkola nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:
1) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) jakość i wyniki pracy dydaktycznej;
3) uwzględnianie indywidualnych możliwości dziecka;
4) życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci;
5) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
6) tworzenie w grupie rodzinnej, serdecznej atmosfery;
7) powierzone mienie przedszkola;
4. Wykonując swoją pracę nauczyciel może oczekiwać:
1) wsparcia w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) bezpiecznych warunków pracy;
3) pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i w pielęgnowaniu życia wewnętrznego;
4) sprawiedliwej oceny oraz wynagrodzenia za pracę.

RODZICE

§9

1. Rodzice mają prawo:
1) oczekiwać od zespołu przedszkola wysokiego poziomu pracy;
2) oczekiwać realizacji programu nauczania zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz lokalowych i materialnych warunków jego realizacji,
3) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w procesie wychowawczo-edukacyjnym,
4) otrzymywać wyraźnie sprecyzowane zasady rozliczeń finansowych z przedszkolem,
5) do wyboru innego przedszkola dla swojego dziecka.
2. Obowiązkiem rodziców jest:
1) zapoznanie się ze Statutem oraz szanowanie jego postanowień,
2) współpraca z przedszkolem w procesie wychowawczo-edukacyjnym, w czym pomocne są indywidualne konsultacje i obecność na zebraniach i uroczystościach;
3) terminowe uiszczanie czesnego;
4) wspieranie realizacji zadań statutowych przedszkola na miarę posiadanych możliwości, w tym w formie materialnej;
5) czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej;
6) kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń, np. w celu zawiadomienia o nieobecności dziecka w przedszkolu.

DZIECI

§10

1. Dzieci mają prawo do:
1) wiedzy na poziomie swojego wieku, do nabywania umiejętności i rozwoju swych uzdolnień;
2) informacji o poziomie jego wiedzy i umiejętności oraz do określenia jego predyspozycji psychofizycznych i dysfunkcji (nauczyciel może prosić o konsultację ze specjalistami);
3) zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu, we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej;
4) dziecko może zawsze prosić o instrukcję i pomoc nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych;
5) dziecko może być zwolnione z zajęć, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn jego niedyspozycji;
6) dziecko ma prawo odmówić jedzenia posiłków, ale o fakcie tym przedszkole musi zgłosić opiekunowi dziecka;
7) ogólne prawa dziecka wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka (ONZ, 1989 r.) a w szczególności do godności i wolności osobistej.
2. Dzieci mają obowiązek:
1) stosowania się do poleceń nauczyciela (bądź też osoby wyznaczonej przez dyrektora), o ile nie naruszają one godności osobistej dziecka,
2) szanować mienie przedszkola – w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się naprawić wszelkie zaistniałe szkody,
3) przebywania pod stałą opieką wychowawcy; wszelkie oddalanie się od wychowawcy jest naganne,
4) noszenia kapci w przedszkolu,
5) zaopatrzenia się w następujące rzeczy:
a) wygodne kapcie (najlepiej ortopedyczne),
b) pościel (zmiana co drugi weekend),
c) przybory do mycia zębów,
d) dwa oznakowane ręczniki,
e) zmianę bielizny, bluzki, spodni bądź też spódnicy, rajstop,
6) dbania o czystość osobistą i o porządek w kącikach tematycznych, w szufladach oraz w szatni (w czynnościach tych pomocny jest zawsze personel przedszkola).

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Organy przedszkola tworzą:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Przedstawiciel parafii;
5) Osoba prowadząca.

DYREKTOR

§ 12

1. Dyrektor przedszkola lub wicedyrektor, jako wyznaczona przez organ prowadzący osoba:
1) reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
2) kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, a także dba o organizację przedszkola,
3) dba o rozwój przedszkola i ciągłe podnoszenie jakości jego pracy,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
a) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie jakości pracy przedszkola,
b) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola,
c) opracowanie programu rozwoju przedszkola przy wykorzystaniu wyników mierzenia jakości przedszkola,
5) jest prowadzącym Rady Pedagogicznej przedszkola,
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej lub też wstrzymuje realizację przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
7) wykonuje wspólnie ustalone uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz wytyczne organu,
8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu oceny ich pracy,
9) odpowiada za opracowanie dokumentów Rady Pedagogicznej,
10) przygotowuje:
a) arkusz organizacyjny przedszkola,
b) roczny plan pracy przedszkola,
11) ustala plan nauczania dla etapu edukacyjnego,
12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola i wykonuje wobec nich czynności pracodawcy i przełożonego,
13) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli,
14) przydziela opiekuna stażu,
15) ustala ocenę doboru zawodowego nauczycieli,
16) przyznaje nagrody i wymierza kary zatrudnionym przez siebie pracownikom,
17) przyjmuje do przedszkola dzieci i sprawuje nad nimi opiekę,
18) odpowiada za dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, wychowania, opieki i organizacji pracy przedszkola oraz dokumentację, która dotyczy zatrudnionych przez siebie pracowników,
19) dba o wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania,
20) podejmuje decyzje w zakresie współpracy przedszkola z innymi instytucjami o charakterze oświatowym, kulturowym i wychowawczym oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną dzieciom i rodzicom,
21) troszczy się o współpracę przedszkola ze środowiskiem lokalnym,
22) jest gospodarzem obiektu i odpowiada za jego zabezpieczenie,
23) poszukuje sponsorów i pozyskuje dodatkowe środki finansowe,
24) prowadzi gospodarkę finansową przedszkola, a w szczególności:
a) opracowuje plan finansowy przedszkola i odpowiada za jego realizację,
b) odpowiada za księgowość przedszkola,
c) wykonuje remonty przedszkola i realizuje zadania inwestycyjne.
25) zgłasza osobie prowadzącej do akceptacji:
a) przewidywane zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal,
b) potrzeby związane z remontem przedszkola,
c) przewidywane zatrudnienie od 1 września każdego roku,
d) plan polityki marketingowej,
e) decyzje o nominacji i zmianach kadrowych w przedszkolu,
26) jest zobowiązany do udostępnienia w każdej chwili osobie prowadzącej dokumentacji przedszkola,
27) może na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, skreślić dziecko z ewidencji przedszkola w sytuacji zagrażającej dobru samego dziecka lub dobru i bezpieczeństwu innych dzieci, a w szczególności w sytuacji:
a) gdy dziecko przejawia wzmożoną agresywność, co stwarza niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu innych osób,
b) gdy dziecko wymaga specjalistyczne opieki, jakiej nie może zapewnić przedszkole.
28) w sprawie powyższej decyzji (§11, p.27) przysługuje rodzicowi prawo odwołania się do Kuratora Oświaty w trybie 14 dni od otrzymania decyzji.

RADA PEDAGOGICZNA

§13

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, a jej przewodniczącym jest Dyrektor przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna:
1) Opracowuje:
a) program rozwoju przedszkola,
b) kryteria oceny działań pedagogicznych,
c) narzędzia mierzenia jakości pracy,
d) regulamin Rady Pedagogicznej, który jest zgodny ze Statutem przedszkola.
3) Ustala organizację doskonalenia nauczycieli wewnątrz przedszkola,
4) Czuwa nad realizacją programu rozwoju przedszkola, programu nauczania i oceniania, na ile został on zrealizowany,
5) Nadzoruje przebieg imprez przedszkolnych.
3. Posiedzenia Rady są inicjowane przez dyrektora, osobę prowadzącą bądź też nadzór pedagogiczny.
4. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach Rady.
5. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w obecności przynajmniej większości liczby członków Rady.

RADA RODZICÓW

§14

1. Rada Rodziców wyłania się z ogółu rodziców dzieci przedszkola i stanowi ich reprezentację.
2. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący, z częstotliwością przynajmniej raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie w roku inicjowane jest przez Dyrektora przedszkola.
3. Rada Rodziców wspiera działalność statutową przedszkola poprzez:
1) opracowanie regulaminu swojej działalności,
2) podejmowanie inicjatyw, które będą promocją przedszkola,
3) gromadzenie dobrowolnych składek rodziców,
4) współorganizowanie imprez dla dzieci i rodziców,
5) współprace ze środowiskiem lokalnym,
6) wspieranie działań związanych z remontami i inwestycjami.
4. Rada Rodziców, na wniosek Dyrektora, przedstawia opinię o pracy nauczycieli.
5. Rada Rodziców nie jest organem niezbędnie potrzebnym do funkcjonowania przedszkola, ale stanowi o więzi społecznej zaistniałej w środowisku rodziców i jest ruchem oddolnym wspierającym działania środowiskowe.

PRZEDSTAWICIEL PARAFII

§15

1. Parafia Św. Franciszka reprezentowana jest przez księdza proboszcza.
2. Proboszcz parafii bądź też jego pełnomocnik ma prawo wizytować lekcje religii i pomieszczenia przedszkolne.
3. Proboszcz parafii, jako organ przedszkola, ma prawo do uczestniczenia w Radzie Pedagogicznej.

OSOBA PROWADZĄCA

§16

1. Osoba prowadząca ma prawo do uczestniczenia w Radzie Pedagogicznej, a także do zmian jej postanowień.
2. Osoba prowadząca zatwierdza postanowienia Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.
3. Osoba prowadząca będzie konsultowała się z przedstawicielem parafii, pełniącym patronat przedszkola w sprawie:
1) remontów i inwestycji przeprowadzanych w przedszkolu,
2) nominacji i zmian kadrowych w przedszkolu.

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§17

1. Przedszkole prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z gminnych dotacji i z wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych.
3. Dotacja przekazywana na rachunek bankowy przedszkola podlega rozliczeniu z organem dotującym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§18

1. Przedszkole pobiera opłatę za żywienie w zależności od frekwencji, a także czesne w formie stałej opłaty miesięcznej.
2. Wysokość opłaty stałej, jak i dziennej opłaty za wyżywienie, ustala dyrektor przedszkola.
3. Przy ustalaniu wysokości opłat bierze się pod uwagę wysokość opłat obowiązujących w placówkach oświatowych o zbliżonym charakterze, a także możliwości finansowe rodziców dzieci.
4. Nieuiszczenie opłaty za przedszkole przez trzy miesiące jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola i powodem do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola.
5. Dyrektor może udzielić stałych bądź też okresowych ulg lub też zwolnień z opłat w porozumieniu z osoba prowadzącą.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

§19

1. Do przedszkola może być przyjęte dziecko, którego rodzice lub też prawni opiekunowie akceptują postanowienia Statutu Przedszkola oraz zobowiązują się do opłacania ustalonego czesnego.
2. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor przedszkola po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami lub też prawnymi opiekunami dziecka oraz po otrzymaniu potwierdzenia dobrego stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego dziecko.

Statut zatwierdzono w dniu 08.12.2003 r.
Anna Kleniewska

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white  - STATUT

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.