Przedszkole Promyk

Niepubliczne przedszkole i prywatny żłobek

Zajęcia adaptacyjne w żłobku PTASZKI ŚW. FRANCISZKA

ROZDZIAŁ I
CELE I ZADANIA ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH

promyk new web dev img separator sunny  - ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Celem zajęć adaptacyjnych jest:
1. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
2. Ułatwienie adaptacji dziecka w przedszkolu.
3. Ćwiczenie zasady współżycia społecznego z dziećmi oraz dorosłymi.
4. Rozwój społeczny i emocjonalny.
5. Stwarzanie możliwości nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym.
6. Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie.
7. Dawanie poczucia bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ II
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

promyk new web dev img separator sunny  - ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Dzieci uczęszczające na zajęcia adaptacyjne mają prawo do:
1. Obecności rodzica (opiekuna) w przedszkolu w czasie trwania zajęć.
2. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym oraz zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb
fizjologicznych.
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
5. Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
6. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
7. Respektowania jego naczelnej potrzeby — ZABAWY.

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

promyk new web dev img separator sunny  - ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Obowiązkiem rodziców jest:
1. Przestrzeganie terminowych wpłat za zajęcia adaptacyjne.
2. Uczestniczenie w zajęciach razem z dzieckiem tzn. podejmowanie wszystkich aktywności oraz zadań proponowanych przez nauczyciela prowadzącego, dawanie przykładu dziecku swoim postępowaniem i działaniem, zachęcanie go i akceptowanie takim jakie jest reagowanie na niewłaściwe zachowanie swojego dziecka.
3. Przyprowadzanie na zajęcia dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH

promyk new web dev img separator sunny  - ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

1. Cykl systematycznych spotkań dzieci, trwający cały rok kalendarzowy, zarówno w ciągu roku szkolnego jak i w okresie wakacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora przedszkola.
2. Grupa adaptacyjna powstaje w momencie przyjęcia dziecka na adaptację, czyli automatycznie modyfikujemy zajęcia pod kątem adaptacji tj obecności dziecka, którego jeszcze nie znamy i jego rodzica, jak również integracji z grupą już istniejącą.
3. Wakacyjny program zajęć, zawsze jest bardzo dokładnie rozpisany.
4. Dużo więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu i wyjeżdżamy na wycieczki plenerowe.
5. Nie ma w tym czasie jednolitych grup wiekowych, ale dzielimy dzieci na starsze i młodsze tak, żeby łatwiej móc dostosować poziom zajęć do wszystkich dzieci.
6. Oczywiście liczba dzieci w grupie jest ograniczona salą.
7. Program adaptacyjny skupia się przede wszystkim na poznaniu się nawzajem, a najłatwiej i najprzyjemniej jest wprowadzać dziecko w nową sytuacje życiową podczas zabawy.
8. Zajęcia adaptacyjne organizowane są dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola w wieku od 2 do 3,5 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-13:00.
9. Opiekę nad grupą adaptacyjną dyrektor powierza 1 nauczycielowi, a w uzasadnionych przypadkach przewidziany jest dodatkowo nauczyciel wspierający działania dydaktyczne.
10. Przedszkole posiada własny, bezpieczny plac zabaw, na którym mogą odbywać się zajęcia na świeżym powietrzu. W letnie miesiące przebywamy 2-3 razy więcej na zewnątrz.
11. Program zajęć adaptacyjnych obejmuje:
– zajęcia muzyczno – ruchowe (ćwiczenie koordynacji ruchowej, śpiewanie piosenek)
– zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, lepienie)
– kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
– kształtowanie zachowań społecznych poprzez swobodne zabawy z rówieśnikami
– poznawanie swojego ciała i otaczającego świata (kształty i faktury przedmiotów, kolory, kierunki, dźwięki)
– doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości
– rozwijanie logicznego myślenia
12. W okresie jesienno zimowym skupiamy się na edukacji przez zabawę
i sugerujemy zapisywanie się na zajęcia sportowe i taneczne oraz na basen.
13. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola za bezpieczeństwo i zachowanie dziecka odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione.
14. Opiekun łamiący przyjęte zasady lub zachowujący się w sposób, który razi pozostałych uczestników zajęć ma prawo zostać wyproszony z sali przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
15. Proponujemy aby Opiekun brał aktywny udział w zajęciach, zwłaszcza na początku adaptacji (1-2 dni), kiedy dziecko czuje się obco w nowym miejscu. Opiekun dziecka w trakcie adaptacji stopniowo pozwala “przejmować” role opiekuńczo – wychowawcze osobie prowadzącej zajęcia lub jej asystentce. W tym czasie następuje niejako przeniesienie uwagi dziecka na prowadzącego zajęcia i nawiązanie z nim relacji, co jest niezbędne w procesie adaptacji.
16. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące prowadzenia zajęć bądź zachowania uczestników zajęć powinny być zgłaszane nauczycielowi lub dyrektorowi placówki bez zbędnej zwłoki przy zachowaniu zasady „nie rozmawiamy o dzieciach przy dzieciach”.
17. O możliwości opuszczenia przedszkola przez opiekuna podczas trwania zajęć decyduje wyłącznie nauczyciel prowadzący grupę.
18. Dzieci przyprowadzane na zajęcia powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej. Nauczyciel prowadzący zajęcia może nie dopuścić dziecka do zajęć jeśli zauważy oznaki infekcji.

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white  - ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.