Ptaszki św. Franciszka

Żłobek prywatny

Ptaszki św. Franciszka” – niepubliczny żłobek

Statut żłobka

promyk new web dev img separator sunny  - STATUT

§ 1

Żłobek Niepubliczny Ptaszki św. Franciszka działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367)
3. Niniejszego statutu
4. Innych przepisów prawa

§ 2

Siedziba Żłobka Niepublicznego Ptaszki św. Franciszka znajduje się w Warszawie przy ul. F. Hynka 4 A, w budynku Niepublicznego Przedszkola PROMYK, zajmuje powierzchnię zaadaptowaną dla dzieci od 1 roku życia.

§ 3

Żłobek Niepubliczny Ptaszki św. Franciszka prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

§ 4

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Ptaszki św. Franciszka ( zwanego dalej żłobkiem) jest:
– podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
– złożenie karty informacyjnej o dziecku,
– wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,
– dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka.

§5

1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
2. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
3. Usługi świadczone w Niepublicznym Żłobku są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej przedszkola, w zakładce Żłobek. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Jest jednorazowe przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego/dziennego. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy. Obejmuje ubezpieczenie NNW oraz zakup materiałów edukacyjnych. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej przedszkola i obowiązuje ona na dany rok szkolny.
4. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie oraz wyprawki określonej na stronie żłobka.
5. Przy korzystaniu z opieki naliczanej godzinowo, rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia obecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej do godziny 18.00. Dziecko zostanie przyjęte pod opiekę, o ile będą wolne miejsca w danym czasie. Opłaty są rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

§ 6

1. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w placówce lub przelewem na konto przedszkola, które jest jednocześnie kontem żłobka .
2. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.
3. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
5. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy . W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§ 7

1. Żłobek zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.
2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców. Odpłatność za catering w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej żłobka.
3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
4. Rodzice uiszczają odpłatność za catering po zakończeniu danego miesiąca.
5. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka.

§ 8

1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 9

1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby, o których mowa w pkt. 1. § 9. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.
7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za kolejny trzeci dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z wyżywienia zapewnianego przez żłobek).

§ 10

Niepubliczny Żłobek Ptaszki św. Franciszka zapewnia dziecku:
1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
3. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.
4. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
5. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§ 11

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
– pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
– uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
– regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
– terminowo uiszczać opłaty.
– natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

§ 12

Niepubliczny Żłobek Kwiatki św. Franciszka zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. Niepubliczny Żłobek Ptaszki św. Franciszka, działający przy Niepublicznym Przedszkolu PROMYK pod patronatem Parafii św. Franciszka z Asyżu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

A w razie pytań…

promyk new web dev img separator white  - STATUT

Zapraszamy do kontaktowania się z nami poprzez formularz 
lub numer telefonu i adres e-mail podany na stronie kontakt.